Suchen

Miyabi 4000 FC Shotoh, 140 mm
Miyabi 4000 FC Shotoh, 140 mm
CHF 265.95
Miyabi 4000 FC Gyutoh, 240 mm
Miyabi 4000 FC Gyutoh, 240 mm
CHF 337.95
Miyabi 4000 FC Santoku, 180 mm - MyLiving24
Miyabi 4000 FC Santoku, 180 mm
CHF 313.95
Miyabi 4000 FC Shotoh, 90 mm - MyLiving24
Miyabi 4000 FC Shotoh, 90 mm
CHF 240.95
Miyabi 4000 FC Nakiri, 170 mm - MyLiving24
Miyabi 4000 FC Nakiri, 170 mm
CHF 313.95
Miyabi 4000 FC Sujihiki, 240 mm
Miyabi 4000 FC Sujihiki, 240 mm
CHF 313.95
MIYABI 5000MCD SHOTOH, 90mm - MyLiving24
MIYABI 5000MCD SHOTOH, 90mm
CHF 361.95
MIYABI 6000MCT Gyutoh, 160mm - MyLiving24
MIYABI 6000MCT Gyutoh, 160mm
CHF 422.95
MIYABI 5000FCD Santoku, 180 mm - MyLiving24
MIYABI 5000FCD Santoku, 180 mm
CHF 313.95
MIYABI 5000MCD SUJIHIKI, 240mm - MyLiving24
MIYABI 5000MCD SUJIHIKI, 240mm
CHF 567.95
MIYABI 6000MCT Brotmesser, 230mm - MyLiving24
MIYABI 6000MCT Brotmesser, 230mm
CHF 494.95
MIYABI 6000MCT Santoku, 180mm
MIYABI 6000MCT Santoku, 180mm
CHF 482.95
MIYABI 5000MCD 67 BLACK Shotoh, Ahorn, 130 mm - MyLiving24
MIYABI 5000MCD ROCKING SANTOKU, 180mm
MIYABI 5000FCD Gyutoh, 200 mm - MyLiving24
MIYABI 5000FCD Gyutoh, 200 mm
CHF 313.95
MIYABI 5000MCD 67 BLACK Santoku Ahorn, 180 mm - MyLiving24
MIYABI 5000FCD Brotmesser, 240 mm - MyLiving24
MIYABI 5000FCD Brotmesser, 240 mm
CHF 313.95
MIYABI 5000FCD Sujihiki, 240 mm - MyLiving24
MIYABI 5000FCD Sujihiki, 240 mm
CHF 313.95
MIYABI 5000MCD 67 BLACK Sujihiki, Ahorn, 240 mm - MyLiving24
MIYABI 6000MCT Gyutoh, 240mm
MIYABI 6000MCT Gyutoh, 240mm
CHF 555.95
MIYABI 5000MCD CHUTOH, 160mm
MIYABI 5000MCD CHUTOH, 160mm
CHF 458.95
MIYABI 5000MCD SANTOKU, 180mm - MyLiving24
MIYABI 5000MCD SANTOKU, 180mm
CHF 567.95
MIYABI 5000MCD Brotmesser, 230mm - MyLiving24
MIYABI 5000MCD Brotmesser, 230mm
CHF 567.95